Modernizacja gospodarstw

Do 900 tysięcy dofinansowania do modernizacji gospodarstwa, nabór ruszył  7 lipca 2022 r.,  zakończy się  21 października 2022 r.
Program, wyszczególnia 5 obszarów objętych finansowaniem:

 • OBSZAR A – do 900 000 zł

Rozwój produkcji prosiąt; zakres: inwestycje w budynki inwentarskie i magazyny paszowe

 • OBSZAR B – do 500 000 zł

Rozwój produkcji mleka krowiego; zakres: inwestycje w budynki inwentarskie i magazyny paszowe

 • OBSZAR C – do 500 000 zł

Rozwój produkcji bydła mięsnego; zakres: inwestycje w budynki inwentarskie i magazyny paszowe

 • OBSZAR D – do 500 000 zł

Rozwój produkcji w pozostałych obszarach; do 200 000 zł może być przeznaczone na inwestycje niezwiązane z budynkami inwentarskimi i magazynami paszowymi np. zakup maszyn.

Jeżeli jesteś zainteresowany programem Modernizacja gospodarstw rolnych wypełnij krótki formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o szczegółach.

Poniżej znajdują się warunki przystąpienia do udziału w programie Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020

 1. W okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku na młodego rolnika rozpocząłeś prowadzenie gospodarstwa rolnego, czyli:
 • Złożyłeś wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich lub;
 • Wystąpiłeś o przyznanie pomocy finansowej lub kredytu preferencyjnego z ARIMR lub;
 • Wszedłeś w posiadanie zwierząt lub;
 • Zarejestrowałeś dział specjalny produkcji rolnej lub;
 • Wykonałeś jakąkolwiek czynność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego np. zakup środków ochrony roślin.

Ważne: Jeżeli wykonałeś jakąkolwiek z wyżej wymienionych czynności wcześniej niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku nie kwalifikujesz się do skorzystania z pomocy.

2. Przed dniem, w którym stałeś się właścicielem lub posiadaczem minimum 1 ha użytków rolnych nie rozpocząłeś prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Czyli nie wykonałeś żadnej z czynności wymienionych w punkcie pierwszym.

Jeżeli przejąłeś gospodarstwo w wyniku dziedziczenia wymienione wyżej czynności mogły mieć miejsce nie wcześniej niż 5 lat przed rozpoczęciem prowadzenia gospodarstwa rolnego.

3. W dniu składania wniosku jesteś pełnoletni i nie ukończyłeś 41 roku życia

4. Na dzień składania wniosku z młodego rolnika posiadasz odpowiednie kwalifikacje lub zobowiążesz się do ich uzupełnienia w terminie 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

 • Stopień naukowy doktora lub studia trzeciego stopnia w zakresie nauk rolniczych lub z dziedziny weterynarii;
 • Studia rolnicze lub inne studia, na których było minimum 200 godzin związanych z rolnictwem  lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Transferu i Akumulacji punktów;
 • Studia nierolnicze oraz 3-letni staż pracy w rolnictwie (ubezpieczenie w KRUS lub umowa o pracę  na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolniczej);
 • Studia nierolnicze i ukończone studia podyplomowe związane z działalnością rolniczą;
 • Kwalifikacje w zawodzie rolnika na poziomie technika lub zasadniczej szkoły zawodowej (świadectwo + dyplom)
 • Wykształcenie średnie oraz 4-letni staż pracy w rolnictwie;
 • Tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie rolniczym uzyskany w formach pozaszkolnych oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

5. Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy z młodego rolnika staniesz się właścicielem gospodarstwa o minimalne wymaganej powierzchni użytków rolnych; co najmniej 70% gruntów musi być Twoją własnością.

 • O powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju 11,04 ha, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha

  Województwo Średnia powierzchnia gruntów rolnych, którą należy osiągnąć w hektarach
  Województwo dolnośląskie 11,04
  Województwo kujawsko-pomorskie 11,04
  Województwo lubelskie 7,98
  Województwo lubuskie 11,04
  Województwo łódzkie 7,98
  Województwo małopolskie 4,16
  Województwo mazowieckie 8,77
  Województwo opolskie 11,04
  Województwo podkarpackie 4,94
  Województwo podlaskie 11,04
  Województwo pomorskie 11,04
  Województwo śląskie 8,14
  Województwo świętokrzyskie 5,88
  Województwo warmińsko-mazurskie 11,04
  Województwo wielkopolskie 11,04
  Województwo zachodniopomorskie 11,04

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020 roku wynosi 11,04 ha.

Powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego powinna stanowić przynajmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa.

6. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale od 13 do 150 tys. euro.

WEG możesz sprawdzić pod linkiem: https://kalkulator-so.pl/

7. Grunty, na które ubiegasz się o pomoc w ramach programu nie były wcześniej wykorzystywane przez inną osobę do uzyskania premii z młodego rolnika.

ETAP I

Współpracę rozpoczynamy od weryfikacji czy spełniasz warunki niezbędne do uzyskania dofinansowania.

ETAP II

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi programu.

ETAP III

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wraz z załącznikami.

ETAP IV

Złożenie dokumentów oraz kontakt z osobą prowadzącą z ARiMR w sprawie ewentualnych poprawek oraz uzupełnień.

ETAP V

Wydanie decyzji i wypłata środków.

ETAP VI

Realizacja inwestycji zaplanowanych w biznesplanie.