Harmonogram - Modernizacja gospodarstw

Wszystkie dokumenty, które są niezbędne do uzyskania pomocy przygotujemy za Ciebie. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku dostaniesz od nas Przewodnik Modernizacji, w którym wyjaśnimy wszystkie zobowiązania wobec ARiMR oraz zawrzemy najlepsze schematy działania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania zobowiązania.

I. Po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy ARIMR ma 180 dni na wydanie decyzji. W tym czasie zostaniemy wezwani do złożenia uzupełnień oraz poprawek dot. Biznesplanu.

II. Po podpisaniu umowy masz:

a) 24 miesiące na wykonanie zakresu rzeczowego – w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie;

b) 36 miesięcy na wykonanie zakresu rzeczowego – w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach;

III. Przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej jesteś zobowiązany do:

a) zachowania celu operacji, w tym wskaźnika jego osiągnięcia;

b) prowadzenia działalności rolniczej związanej z przyznaną pomocą;

c) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy;

d) umożliwienia przeprowadzania przez upoważnione podmioty audytów i kontroli;

e) przestrzegania ograniczeń w zakresie:

f) przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

o sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą;

g) utrzymania deklarowanej wielkości i sposobu prowadzenia produkcji rolnej mających wpływ na przyznanie pomocy, w związku z przyznaną liczbą punktów decydujących o kolejności przysługiwania pomocy